Hvorfor drenere?

God drenering er første steg mot et lønnsomt jorde.

Grøftesystemet fører til en rekke fordeler som:

  • Økt jordtemperatur og tidligere våronn

  • Et dypere rotsystem, slik at plantene tåler mer tørke og tar lettere opp næring

  • Jorda tar opp tilført gjødsel

  • Redusert trivsel for sopp og råte

  • Erosjonssterk jord

  • Høyere avlinger med mindre innsatsfaktorer

  • Lengre vekstsesong

  • Reduserte pakkeskader

  • Gode forhold for fordelaktige mikroorganismer, insekter og meitemark

På midten av jordet er det et markant fargeskille: Delen som er lengst vekk er nydrenert, mens delen nærmest i bildet viser eldre drenering som ikke fungerer optimalt.

Manglende drenering kan være starten på et ødelagt jorde.

Vann som ikke dreneres vekk fra jordet fører til vassjuk jord, og er starten på en rekke problemer. Vannet tetter porene, opptar plassen til luft som skulle ha gitt oksygen til jordas organismer, og fører til anaerobe forhold. Konsekvensen blir grobunn for skadegjørere som ugress, sopp og bakterier, og gir økte utgifter til plantevern. Tilført gjødsel vil ikke bli lagret i jorda, men renner vekk, og skaper behov for ekstra gjødsling. Kjøring på vassjuk jord gir pakkeskader, selv med lette maskiner. Jord som har fått ødelagt strukturen, greier ikke å holde på næringsstoffer og er svak for erosjon, som gir vanskelige vekstforhold for planter i etableringsfasen. Plantene blir stresset og tar ikke opp nok næring, fordi rotsystemet utvikler seg dårlig, noe som gir problemer for resten av vekstsesongen. I tillegg blir plantene mindre robuste i perioder med regn eller tørke.

På venstre siden av veien ser vi et jorde med foreldet drenering, og på høyre side av veien et jorde som er nylig drenert.
Bilde av et nylig drenert jorde med synlige grøfter.

KONTAKT: