Tilskudds­ordninger

Aktuelle tilskuddsordninger

Med tanke på landbruksdrenering er det to tilskuddsordninger som det er viktig å vite om: Dreningeringstilskudd (tidligere kalt grøftetilskudd) og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, også kalt SMIL-midler. På denne siden finner du informasjon om tilskuddene og bemerkninger rundt planerte og nydyrkede arealer samt kulturminner.

NYHET!

Nye satser for dreneringstilskudd etter enighet i jordbruksoppgjøret 2023.

Drenerings­tilskudd

Dreneringstilskudd (tidligere grøftetilskudd) blir f.o.m. 1. juli 2023 økt til kroner 61,- per meter eller maksimum kroner 4000,- per daa. Dette gjør at tilskuddet dekker en vesentlig større del av kostnaden både for systematisk og usystematisk drenering.

Planerte og nydyrkede areal

Nydyrket areal eller areal som aldri har vært drenert, har ikke rett på tilskudd. Er derimot arealet planert, men ikke drenert, har du rett på tilskudd. Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du er i tvil om hva som gjelder deg.

Kulturminner – Unngå ansvar for utgraving!

Er arealet som skal dreneres større enn 99 daa, regnes det ikke som et mindre, privat tiltak. Staten dekker da ikke utgifter til eventuelle pålagte arkeologiske undersøkelser og bonden må dekke dette selv. Er du i tvil om det finnes kulturminner på eiendommen, bør søknaden deles opp slik at hver søknad ikke overstiger 99 daa.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL

SMIL-midler og dreneringstilskudd er ikke det samme. Dreneringstilskudd gis til drenering som skal fjerne overskuddsvann i jorda. SMIL-midler gis til tiltak som skal frakte vann vekk fra jordet, håndtere overvann eller avskjære vann før det kommer inn på jordet.
Dette kan være ett eller flere tiltak som:

  • Steinsetting
  • Fangdammer
  • Rensking av kanaler
  • Nye avskjæringsgrøfter
  • Tiltak mot avrenning og erosjon

I tillegg kan SMIL-midler gis for å bedre utløpsdybden på jorder hvor utløpsdybden begrenser muligheten for å få til et godt grøftesystem. SMIL-midler vil normalt dekke fra 30–70 % av faktiske kostnader, og hvor egeninnsats regnes med som en del av kostnadene. Tilskuddsprosenten og hvilke tiltak som prioriteres varierer fra kommune til kommune, siden de har ulike retningslinjer. Årlig forvalter kommunene en begrenset sum midler som gis til SMIL-tiltak, og det lønner seg derfor å søke i god tid.

Ta kontakt med lokalt landbrukskontor for veiledning før du søker om SMIL-midler.Bildet viser et nydrenert jorde på vinterstid. Jordet er drenert med kjedegraver og har åpne grøfter.

KONTAKT: